Fotokatalytická oxidace – fotokatalytická oxidace

Spektrální světlo a jeho využití pro fotokatalytickou oxidaci

Ultrafialové záření není lidským okem viditelné a zahrnuje následující spektrální oblasti dle definice DIN 5031-7:

Blízké UV (černé světlo) UV-A (380 - 315 nm)
Středněvlnné UV (Dornovo záření) UV-B (315 - 280 nm)
Daleké UV UV-C (280 - 200 nm)
Vzduchoprázdné UV UV-C (200 - 100 nm)
Extrémní UV EUV (121 - 10 nm)

UV záření o vlnové délce pod 300 nm se kvůli vysoké hustotě energie používá k usmrcení mikroorganizmů. Velmi vysoká hustota energie UV-C světla u mikroorganismů vyvolá odpovídající reakci. Poté dojde při vlnové délce 254 nm – v závislosti na dávce ozáření – k usmrcení příp. poškození baktérií, hub, plísní a virů tím, že dojde ke zničení jejich DNA a k zastavení dalšího buněčného dělení.

Pod 200 nm je záření tak krátkovlnné a má tak vysokou energii, že je absorbováno kyslíkem (O2) a přitom dochází ke štěpení na dva volné radikály kyslíku (2 O). Tyto oba radikály kyslíku poté reagují se vždy jednou další molekulou kyslíku (O2) a vzniká ozón (O3). Tento proces ne nazývá fotokatalytická oxidace příp. spalování za studena a používá se při čištění odpadního vzduchu z gastronomických provozů a průmyslu.

Fotokatalytická oxidace pro úpravu odpadního vzduchu v gastronomii.

Odpadní vzduch z gastronomických provozů je vzduch, který přirozeně nebo nuceně proudí z kuchyně. Odpadní vzduch z kuchyní, který se z většiny skládá z vodní páry, pachů z jídel a mastnoty – takzvané výpary, je eliminován UV-C/ozónovým zařízením, které je zabudováno v digestoři nebo tělese kanálu/průduchu. Poté je organicky zatížený odpadní vzduch protlačen tukovými filtry a následně prochází přes UV-C/ozonové lampy, které jsou nainstalované v digestoři nebo v tělese kanálu/průduchu. V rámci tohoto procesu jsou organické části odpadního vzduchu „rozlousknuty“ vysokoenergetickým UV-C zářením. Zároveň dochází štěpením radikálů kyslíku ke vzniku ozónu (O3), který se – po krátké reakční době -  opět rozpadá na kyslík. V rámci tohoto „procesu rozpadu“ dojde prostřednictvím rozpadlého ozónu k oxidaci předtím „rozlousknutých“ molekul. K uvedené reakci dochází ve ventilačním systému napojeném za digestoř nebo těleso kanálu/průduchu. Pro optimální reakci se doporučuje 2 až 3 sekundový systém vzduchových kanálů. Použitím této metody se ve velké míře redukuje ukládání tuků v kanálu a ve ventilátoru. Zároveň se sníží množství kuchyňských pachů až o 95 %.

Výhody fotokatalytické oxidace pro odpadní vzduch v gastronomii.

 • Odstraňuje odpadní vzduch zatížený choroboplodnými zárodky a pachy
 • Protipožární ochrana související se snížením množství tuků a jejich likvidací
 • Možné kdykoliv namontovat (závisí na konkrétním ventilačním systému)
 • Flexibilní možnosti použití
 • Odpadní vzduch může být bez vysokých nákladů využit k rekuperaci tepla
 • Nízké instalační náklady – možné jednoduše dodatečně namontovat do stávajících digestoří příp. větracích kanálů/průduchů

Fotokatalytická oxidace k úpravě průmyslového odpadního vzduchu

Průmyslový odpadní vzduch je odpadní vzduch z průmyslových provozů, který musí odpovídat zákonným podmínkám uvedeným ve směrnici TA-Luft příp. ve spolkovém zákoně na ochranu proti emisím BlmSchG.

Odpadní vzduch z průmyslových fritéz, pekařských linek a udíren atd. je UV-C/ozonovými zařízeními upravován a čištěn stejně, jako odpadní vzduch, který je znečištěný převážně H2S a DMS, a to odpadní vzduch ze zpracovatelských závodů (jatky, kafilérie, čističky odpadních vod, čerpací stanice atd.), z farmaceutických provozů nebo provozů s odpadním vzduchem obsahujícím organické složky jako např. výrobní průmysl (lakovny, zpracování polyethylentereftalátu) nebo farmaceutický průmysl (mimo jiné výroba heparinu, zpracování bromestrů atd.)

Také při průmyslovém použití je předpokladem to, že odpadní vzduch proudí přes UV-C/ozónové lampy spíše nižší rychlostí. Proces fotokatalytické oxidace je shodný s výše uvedeným procesem v gastronomii – s tím rozdílem, že v průmyslových odvětvích musí být zpracováno výrazně větší množství odpadního vzduchu.

Ne pro každý typ organicky znečištěného odpadního vzduchu je fotokatalytické čištění samo o sobě dostačující. Pro tento typ odpadního vzduchu mohou být kombinovány různé systémy na čištění odpadního vzduchu jako např. pračka vzduchu na odstraňování amoniaku nebo vysokoúčinné pračky vzduchu vyvinuté pro efektivní přípravné odlučování dehtu v udírnách.

Naše průmyslová zařízení pro čištění odpadního vzduchu se již dávno stala standardem v nejrůznějších odvětvích průmyslu a po dohodě s potenciálním zákazníkem je možné tato zařízení navštívit. Vedle čistě „průmyslového“ použití mají své opodstatnění také individuální řešení ušitá na míru zákazníkovi, jako např. komplexní systémy pro čištění odpadního vzduchu z toalet pro velké komplexy budov.

Výhody fotokatalytické oxidace pro úpravu průmyslového odpadního vzduchu:

 • Snížení zápachu a celkového obsahu C podle TA-Luft
 • Odolnost vůči vlhkosti vzduchu až 100%
 • On/off systém, není nutné žádné zahřívání
 • Zařízení, která šetří místo, jsou lehká a je možné je bez problémů instalovat na střechu

Sanace prostor – likvidace pachů a choroboplodných zárodků

Pachy jsou v dnešní době v životním prostředí velice rychle vnímány rušivě. Často se zápach objeví neplánovaně – například z důvodu změny ve vedení vzduchu, na základě nastavených hygienických poměrů nebo také jednoduše v důsledku změny počasí. S pachy je samozřejmě spojeno i související bakteriální zatížení vzduchu příp. povrchů. Pro efektivní redukci pachů a zárodků oxytec vyvinul na základě gastronomických a průmyslových systémů pro odsávání vzduchu stacionární a mobilní přístroje, a to speciálně pro různé oblasti použití, uplatnění a cíle. U těchto přístrojů prochází vzduch, který má být vyčištěn - zpravidla je to vzduch z místnosti - přes UV-C/ozónové lampy. Přitom je vzduch zbaven zárodků a navíc – na základě výše popsaného procesu fotokatalytické oxidace, naplněn ozónem. K výrobě ozónu dochází i zde pouze na bázi vysoce energetického záření pod 200 Nm. Vyrobený ozón se pomocí ventilátorů instalovaných v přístroji rozptýlí do prostoru, takže k fotokatalytické oxidaci dochází na površích a ve vzduchu místnosti – místo v uzavřeném systému vzduchových kanálů. Přitom jsou inaktivovány i pachy, mikroorganismy jako např. zárodky, bakterie a spory plísní, které se nacházejí na površích – a to zcela přirozeně – jako zářením slunce. Zbytkový produkt po oxidaci je opět kyslík pro čerstvý a čistý vzduch.

Kvůli efektivnímu odstranění pachů pomocí ozónu se používají přístroje, které nedovolují pobyt osob během používání přístrojů. Alternativně mohou být použity i přístroje s částečným ozonem, takže pobyt osob je bez problémů možný i během jejich používání.

Pro účely použití jako např. při ozonizaci /sterilizaci prostor a povrchů, mohou být tyto přístroje externě řízeny senzory ozónu příp. měřícími přístroji. K tomu viz i skutečnosti uvedené k tématu dezinfekce ozónem.

Typické oblasti použití pro sanaci pachů a zárodků jsou:

 • Čištění vozidel (pachy uvnitř vozu, čalounění, klimatizace atd.)
 • Hotelové pokoje
 • Lyžárny
 • Toalety
 • Prostory s popelnicemi
 • Knihovny
 • Prostory zatížené pachy ve veřejné a soukromé sféře

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.