Metoda čištění odpadního vzduchu v průmyslové výrobě (fotooxidace / fotoionizace / plazmové zařízení NTB / katalyzátory / filtry s aktivním uhlím / pračky odpadního vzduchu / biofiltry)

Směsi látek způsobujících zápach a organických složek vznikají při mnoha biochemických a technických procesech, jako např. při kvašení, hnilobném procesu a rozkladu, při pečení, fritování a uzení. Při výrobě a zpracování laků, barev a látek na úpravu povrchů v lakovnách, v textilním nebo v automobilovém průmyslu se používají organická rozpouštědla, která se tak dostávají do odpadního vzduchu.

Systémy oxytec na čištění odpadního vzduchu, v těchto a mnoha dalších případech znečištění a výskytu usazenin tuků a pachů, představují hospodárné a ekologické řešení přeměny látek obsažených ve vzduchu, a to bez zápachu a škodlivin. Přitom lze použít různá zařízení, která jsou přesně přizpůsobena dané oblasti použití.

Při procesu čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu proudí odpadní vzduch přes speciální trubice (fotozonové lampy), které produkují UV-světlo. Jeho záření přeměňuje přírodní kyslík (O2) na reaktivní formu kyslíku (O3), který se váže na původce pachů obsažené v odpadním vzduchu:  organické substance obsahující tuky a pachy jsou zoxidovány. Zbytkové látky jsou zcela biologicky  rozložitelné a jsou odvedeny spolu s proudem odpadního vzduchu. Reakční komora příp. reakční dráha za zařízením na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu by měla činit 3 až 4 sekundy. Slouží k oxidaci organických součástí ozónem, zvláště k celkovému snížení obsahu C a k minimalizaci zápachu.

Plazmová technologie byla vyvinuta speciálně pro odstraňování pachů a v průmyslu se velice osvědčila. Spočívá na čistě fyzikálním principu a funguje, stejně jako UV-C/ozónová technologie, zcela bez chemie. Plazmová technologie je technologie určená k úpravě vzduchu, při které jsou odstraněny ty nejmenší plynné organické sloučeniny uhlíku, jako např. molekuly pachů, a bakterie a viry jsou zničeny. Pevné látky a aerosoly jsou odloučeny při procesu předfiltrace. Zvláště u odpadního vzduchu, který není příliš vlhký a znečištěný tuky,  je výsledkem této technologie odpadní vzduch bez zápachu, a to zároveň při velmi nízkém napájení a nízkých provozních nákladech.

Pro různé druhy odpadního vzduchu např. z textilního průmyslu, pro proud odpadního vzduchu s obsahem amoniaku nebo i téru, lze před zařízení na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu nejprve zařadit pračky vzduchu oxytec. Tyto pračky odpadního vzduchu efektivně ničí částice rozpustné ve vodě, které jsou obsaženy v odpadním vzduchu. Pračky vzduchu se osvědčily jako velice účinné  speciálně  pro odpadní vzduch z laboratoří, stájí pro zvířata, udíren, procesů na výrobu plastů a  z textilního průmyslu. V současné době se pračky odpadního vzduchu používají při

  • odstraňování rozpustných složek, jako např. amoniaku
  • snižování teploty odpadního vzduchu před UV-C/ozónovým zařízením, např. v textilním průmyslu
  • obohacování proudu odpadního vzduchu vlhkostí, např. v průmyslu plastických hmot

V závislosti na odpadním vzduchu, který má být upravován, lze za zařízení na čištění odpadního vzduchu na bázi UV-C/ozónu zařadit katalyzátory. Ty slouží jako reaktivní povrch pro molekuly s velmi dlouhým řetězcem a k odstraňování příp. eliminaci přebytku ozónu při kolísavém zatížení. U čističek odpadních vod katalyzátor slouží k odlučování vznikající síry.

Pro čištění proudu odpadního vzduchu, u kterého stačí úprava pomocí filtrů s aktivním uhlím, oxytec nabízí různé velikosti filtrů, mobilní nebo připevněné napevno a různé hmotnosti náplně.

Výhody zařízení na čištění odpadního vzduchu firmy oxytec

  • dodržování administrativních požadavků (TA-Luft, celkový obsah C, podmínky týkající se zápachu)
  • Provozní náklady jsou díky velmi malé spotřebě energie nízké – to platí i pro náklady na údržbu
  • Nízké náklady na montáž, nenáročné na prostor, díky malé hmotnosti a díky odolnosti proti mrazu je možná instalace na střechu
  • Zařízení pracují na principu „on/off a nereagují na kolísání zátěže

Please ask us your questions:

Product Catalogue

Thank you very much for visiting our homepage. In order to get an overview of our technologies and products, you can request our (digital) catalogue here free of charge and without obligation. If you wish to receive it by email or by post, please enter your address.


I am aware of the declaration on the protection of personal data. I agree that my personal data may be electronically processed and then deleted only to answer my request. A passing on of my data to third parties is excluded.